Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-09-21
       
Ç       Str:  
<   01 - 061 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     1,67 MB  
<   02 - 062 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     7,88 MB  
<   03 - 063 Perioderapport 31.07.16.mp3     10,04 MB  
<   04 - 064 Øygaden legevakt til Sotra legevakt.mp3     13,43 MB  
<   05 - 065 Drift av kai Kollsnes næringspark.mp3     1,64 MB  
<   06 - 066 Eigarskapsmelding for Øygarden kommune.mp3     580,45 KB  
<   07 - 067 Førebuande fellesnemnd.mp3     5,30 MB  
<   08 - 068 og 069 Ombygging Rong skule og ombygging SmåTerna.mp3     2,90 MB  
<   09 - 070 Eingangstilskot til vedlikehald.mp3     1,62 MB  
<   10 - 071 Kjøp av Hanelen.mp3     660,98 KB  
<   11 - 072 Revisjon vedteker Regionrådet Vest.mp3     262,97 KB  
<   12 - 073 Kommunal planstrategi.mp3     4,97 MB  
<   13 - 074 og 075 Regional plansamarbeid og etablering av nytt hamneselskap.mp3     3,80 MB  
<   14 - 076 Vedteker nytt hamnesamarbeid.mp3     295,31 KB  
<   15 - 077 Godtgjersle til utvalsleiarar.mp3     3,06 MB  
<   16 - 078 Eigarandelane til interkommunalt arkiv.mp3     346,57 KB  
<   17 - 079 Høyring nye oppgåver til større kommunar.mp3     446,91 KB  
<   18 - 080 Høyring tilskot til private barnehagar.mp3     145,99 KB  
<   19 - 081 Tilstandsrapport for grunnskulen.mp3     12,95 MB  
<   20 - 082 Samanslåing av forliksråda.mp3     654,02 KB  

Denne tenesta er levert av: