Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-12-14
       
Ç       Str:  
<   01 - 096 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,12 MB  
<   02 - 097 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     2,88 MB  
<   03 - Presentasjon av rapport ved Deloitte.mp3     6,58 MB  
<   04 - 093 Forvaltningsrevisjon plan og byggesaker.mp3     1,44 MB  
<   05 - 094 Plan for forvaltningsrevisjon.mp3     3,25 MB  
<   06 - 095 Plan for selskapskontroll.mp3     772,59 KB  
<   07 - 098 Hjeltefjorden arena, vidare framdrift.mp3     8,19 MB  
<   08 - 099 Kommunale bustader Tjeldstø.mp3     1,80 MB  
<   09 - 100 Møteplan 2017.mp3     1,93 MB  
<   10 - 101 Lokal forskrift om gebyrregulativ.mp3     399,89 KB  
<   11 - 102 Lokale forskrifter innan VA.mp3     439,92 KB  
<   12 - 103 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet.mp3     514,17 KB  
<   13 - 104 Budsjett for flyktningar.mp3     955,90 KB  
<   14 - 105 Gebyr- og brukarbetalingar 2017.mp3     10,56 MB  
<   15 - 106 Budsjett og økonomiplan.mp3     32,92 MB  
<   16 - 107 Rebudsjettering.mp3     747,63 KB  
<   17 - 108 Møtefullmektigar til forliksrådet.mp3     259,97 KB  
<   18 - 109 Reglement handsaming i folkevalde organ.mp3     333,35 KB  
<   19 - 110 Reglement innsyn i saksdokument for folkevalde.mp3     227,77 KB  
<   20 - 111 Delegasjonsreglement.mp3     2,65 MB  
<   21 - 112 Høyring ny forskrift om rammeplan.mp3     1,45 MB  
<   22 - 113 Spelemiddelprioritering.mp3     481,78 KB  
<   23 - 114 Fastsetjing av valdag Stortingsvalet.mp3     388,57 KB  
<   24 - 115 Søknad om fritak frå verv.mp3     369,56 KB  
<   25 - 116 Rammeplan Øygarden kulturskule.mp3     228,16 KB  
<   26 - 117 Fråsegn om Vestlandsregion.mp3     1,41 MB  
<   27 - 118 Bruk av steinmassar frå Hjeltefjorden arena.mp3     3,23 MB  

Denne tenesta er levert av: