Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-06-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 37 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     3,45 MB  
<   02 - 38 Referatsaker.mp3     1,39 MB  
<   03 - 39 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     5,03 MB  
<   04 - 40 Saker til generalforsamling Sund VA.mp3     7,11 MB  
<   05 - 45 Vurdering privatisering barnehagar.mp3     5,96 MB  
<   06 - 41 Rekneskap og årsmelding Sund Eigedomsutvikling.mp3     665,74 KB  
<   07 - 42 Årsmelding 2013.mp3     737,81 KB  
<   08 - 43 Kommunerekneskapen 2013.mp3     359,13 KB  
<   09 - 44 Ny pensjonsleverandør KLP.mp3     323,06 KB  
<   10 - 46 Rullering bustadsosial plan.mp3     1,76 MB  
<   11 - 47 Adresseprosjekt i Sund kommune.mp3     8,21 MB  
<   12 - 48 Forprosjekt Vest-Hordaland brann og redning.mp3     3,81 MB  
<   13 - 49 Sund Energi - vidare drift.mp3     1,33 MB  
<   14 - 50 Kommunedelplan trafikksikring.mp3     404,27 KB  
<   15 - 51 Kommuneldelplan vass og avlaup.mp3     543,66 KB  
<   16 - 52 Detaljreg. plan for rv 555 Vorland - Forland.mp3     1,04 MB  
<   17 - 53 Johannes Kleppevik sitt minnefond.mp3     3,19 MB  
<   18 - 54 Elevreglement ved Sund kulturskule.mp3     327,45 KB  
<   19 - 55 Plan og oppfølgingssaker, statusmelding.mp3     1,13 MB  
<   20 - 56 Plan for attraktive senter i Hordaland.mp3     468,14 KB  
<   21 - 58 Skulebruksplanen framdrift og prioritering.mp3     6,92 MB  
<   22 - 59 Rehabilitering og utbygging av ungdomsskulen.mp3     1,40 MB  
<   23 - 60 Etterjustering av tilskot.mp3     511,92 KB  
<   24 - 61 Status investeringar 2014.mp3     845,67 KB  
<   25 - 57 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     4,60 MB  

Denne tenesta er levert av: