Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-06-16
       
Ç       Str:  
<   039 - Innkalling, saksliste og protokll.mp3     2,59 MB  
<   040 - Referatsaker og orienteringar.mp3     331,45 KB  
<   041 - Orienteringar frå ordførar og politiske organ.mp3     4,09 MB  
<   042 - Saker til gen.forsamling Sund VA.mp3     4,87 MB  
<   043 - Skaganeset områderegulering.mp3     17,07 MB  
<   044 - Rekneskap og årsmelding Sund Eigedomsutvikling.mp3     2,73 MB  
<   045 - Årsmelding 2014.mp3     9,76 MB  
<   046 - Kommunerekneskapen 2014.mp3     1,10 MB  
<   047 - Klage på vedtekne adressenamn.mp3     1,13 MB  
<   048 - Kommunedelplan trafikksikring.mp3     1,60 MB  
<   049 - Rullering hovudplan vatn og avlaup.mp3     1,07 MB  
<   050 - Interkommunal næringsarealplan.mp3     1,89 MB  
<   051 - Strategisk næringsplan for Bergensregionen.mp3     2,82 MB  
<   052 - Endring av SFO vedtekter.mp3     1,85 MB  
<   053 - Ny barnehage på Hammersland.mp3     2,69 MB  
<   054 - Tilskot til ikkje kommunale barnehager.mp3     1,13 MB  
<   055 - Bruk av investeringsmidlar.mp3     374,74 KB  
<   056 - Etterbruk Tofterøy skulebygg.mp3     7,16 MB  
<   057 - Rehab Sund ungdomsskule.mp3     13,78 MB  
<   058 - Interkommunalt helseberedskapssamarbeid.mp3     907,71 KB  
<   059 - Høyring - søndagsopne butikkar.mp3     2,90 MB  
<   060 - Interpellasjonar og spørsmål.mp3     7,30 MB  
<   061 - Gode Sirklar - reviderte vedtekter.mp3     639,09 KB  

Denne tenesta er levert av: