Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2017 > 2017-05-23
       
Ç       Str:  
<   01 - 037 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     634,03 KB  
<   02 - Orientering om nedlegging asylmottaket.mp3     8,56 MB  
<   03 - 038 Referatsaker.mp3     215,25 KB  
<   04 - 039 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     8,44 MB  
<   05 - 040 Økonomirapport 1. kvartal.mp3     1,69 MB  
<   06 - 041 Reglement for godtgjersle folkevalde.mp3     2,62 MB  
<   07 - 042 Vegnamn i nye bustadområde.mp3     1,28 MB  
<   08 - 043 Kulturminneplanen.mp3     4,94 MB  
<   09 - 044 Kartlegging og verdsetting av friluftsområde.mp3     1,78 MB  
<   10 - 045 Marint verneområde Krossfjorden.mp3     5,65 MB  
<   11 - 046 Gode Sirklar.mp3     918,23 KB  
<   12 - 047 Reg.plan næringsområde Golta.mp3     3,01 MB  
<   13 - 048 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,85 MB  

Denne tenesta er levert av: